Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2020

Algemeen

Door u aan te melden voor een Gentleman-account (zoals gedefinieerd in Paragraaf 1) of door het gebruik van een Gentleman-service (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord dat u bent gebonden aan de volgende algemene voorwaarden (de “Voorwaarden van dienst”).

Zoals het in deze Servicevoorwaarden wordt gebruikt, betekent “wij”, “ons” en “Gentleman” de toepasselijke Gentleman-overeenkomst sluitende partij

De door Gentleman onder de Servicevoorwaarden aangeboden diensten omvatten verschillende producten en diensten om u te helpen een focus te op uw relatiebestand zowel online (“Online Services”), persoonlijk (“POS Services”), of beide. Alle dergelijke diensten, aangeboden door Gentleman worden in deze Servicevoorwaarden aangeduid als de “Services”. Alle nieuwe features of hulpmiddelen die aan de huidige Services worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt op elk gewenst moment de huidige versie van de Servicevoorwaarden bekijken op https://www.gentleman.nl/service-voorwaarden. Gentleman behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden bij te werken en te wijzigen door updates en wijzigingen op de Gentleman-website te plaatsen. U wordt geadviseerd om van tijd tot tijd de Servicevoorwaarden te raadplegen voor updates of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op u. Als u dergelijke wijzigingen niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van de Services stop te zetten.

Tevens dient u  alle bepalingen en voorwaarden die zijn vervat in deze Servicevoorwaarden of waar  naar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze Servicevoorwaarden, inclusief Gentleman’s Beleid voor acceptabel gebruik  te lezen en te  accepteren voordat u zich kunt aanmelden voor een Gentleman-account of van een Gentleman-service gebruik kunt maken..

 

 1. Accountvoorwaarden
 2. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, moet u zichzelf registreren voor een Gentleman-account (‘Account’) door uw volledige wettelijke naam, huidig adres, telefoonnummer, een geldig e-mailadres en alle andere informatie zoals vereist op te geven. Gentleman kan uw aanvraag voor een account of een bestaande account om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken weigeren.
 3. U moet ouder zijn dan: 18 jaar, 2. U bevestigt dat u Services ontvangt die worden aangeboden door Gentleman voor het uitvoeren van een zakelijke activiteit en niet voor persoonlijke, huishoudelijke of gezinsdoeleinden. 3. U erkent dat Gentleman het e-mailadres gebruikt dat u verstrekt bij het openen van een account of van tijd tot tijd door u wordt bijgewerkt als de primaire methode voor communicatie met u.
 4. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord. Gentleman is niet en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw verzuim om de beveiliging van uw account en wachtwoord te behouden.
 5. U bent en blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals foto’s, afbeeldingen, video’s, afbeeldingen, geschreven inhoud, audiobestanden, code, informatie of gegevens die zijn geüpload, verzameld, gegenereerd, opgeslagen, weergegeven, verspreid, verzonden of tentoongesteld op of in verband met uw Account Een schending of overtreding van welke voorwaarde in de Servicevoorwaarden dan ook zoals bepaald naar goeddunken door Gentleman  zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

1.2  PayPal Express Checkout en Gentleman Payments Accounts

 1. Na voltooiing van het aanmelden voor de Service, zal Gentleman namens u een PayPal Express Checkout-account aanmaken, gebruikmakend van uw e-mailadres. Afhankelijk van uw locatie, kan Gentleman ook  namens u een Gentleman Payments-account maken.
 2. U erkent dat PayPal Express Checkout en/of Gentleman Payments uw standaardbetalingsgateway(s) is/zijn, en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is als eigenaar om deze accounts te activeren en te onderhouden. Als u geen van beide betaalrekeningen actief wilt houden, is het uw verantwoordelijkheid om deze uit te schakelen. Voor alle duidelijkheid: PayPal Express Checkout is een service van derden, zoals gedefinieerd in Sectie 17 van deze Servicevoorwaarden. 
 1. Algemene voorwaarden

U dient alle bepalingen en voorwaarden in deze Servicevoorwaarden, en het Privacybeleid te lezen en accepteren voordat u een Gentleman-gebruiker kunt worden.

 1. Technische ondersteuning bij de Services is alleen beschikbaar voor Gentleman-gebruikers.
 2. De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat Gentleman deze Servicevoorwaarden op elk moment kan wijzigen door de betreffende gewijzigde en aangepaste Servicevoorwaarden op de website van Gentleman te publiceren, beschikbaar op https://www.gentleman.cat/algemene- voorwaarden. Dergelijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Als u de Services blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden op de website van Gentleman zijn gepubliceerd, betekent dit dat u instemt en akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Servicevoorwaarden, mag u de Service niet blijven gebruiken.
 4. U mag de Gentleman-service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u door het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten), volgens Nederlands recht. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Services, het gebruik van de Services of toegang tot de Services te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gentleman.
 5. U mag geen zoekmachine of andere betaal-per-klik -zoekwoorden (zoals Google Ads) kopen, of domeinnamen die handelsmerken van Gentleman of Gentleman gebruiken en/of varianten en spelfouten daarvan.
 6. Vragen over de Servicevoorwaarden dienen te worden gestuurd naar Gentleman-support.
 7. U begrijpt dat uw Materialen (creditcardinformatie niet inbegrepen) ongecodeerd overgedragen kunnen worden en (a) overdracht over verschillende netwerken omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
 8. Met de Services kunt u bepaalde communicatie naar uw klanten verzenden via WhatsÁpp berichten (bijvoorbeeld het verzenden van bestelbevestigingen ). U zult de WhatsApp-diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, het [Beleid voor aanvaardbaar gebruik] U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services, inclusief informatie die wordt verzonden naar of opgeslagen door Gentleman, onderhevig is aan Gentleman’s privacybeleid op https://www.gentleman.cat/privacyvoorwaarden

LET WEL:

De Gentleman-service is van ons. U mag het niet kopiëren of gebruiken voor illegale of vage doeleinden.

 1. Rechten van Gentleman
 2. We behouden ons het recht voor de Services om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen. Niet alle Services en functies zijn beschikbaar in elk rechtsgebied en we zijn niet verplicht om Services of functies beschikbaar te maken in enig rechtsgebied.2. We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
 3. We kunnen, maar zijn niet verplicht om Materialen te verwijderen en Accounts op te schorten of te beëindigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat de goederen of services die worden aangeboden  of materialen die worden geüpload of worden gepost , ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik (‘AG’) schenden of deze Servicevoorwaarden.
 4. Mondeling of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (inclusief bedreiging van misbruik of vergelding) van een Gentleman-klant, Gentleman-medewerker, lid of functionaris, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het Account en aangifte bij de betreffende politiedienst
 5. Vertrouwelijkheid
 6. ‘Vertrouwelijke informatie’ omvat, maar is niet beperkt tot, alle informatie in verband met het bedrijf van een partij en niet publiekelijk bekend, inclusief specifieke bedrijfsinformatie, technische processen en formules, software, klantenlijsten, prospectieve klantenlijsten, namen, adressen en andere informatie met betrekking tot klanten en potentiële klanten, productontwerpen, verkopen, kosten (inclusief eventuele verwerkingskosten), prijslijsten en andere ongepubliceerde financiële informatie, bedrijfsplannen en marketinggegevens, en andere vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, ongeacht of niet gemarkeerd als vertrouwelijk of eigendom. De Vertrouwelijke gegevens van Gentleman omvat alle informatie die u ontvangt met betrekking tot ons of de Services, die niet bekend is bij het grote publiek, inclusief informatie met betrekking tot ons beveiligingsprogramma en onze beveiligingspraktijken.
 7. Elke partij gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij alleen te gebruiken als noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en in overeenstemming met alle andere verplichtingen in deze Servicevoorwaarden inclusief deze Sectie 4.Elke partij gaat ermee akkoord dat zij alle redelijke stappen zal ondernemen, althans in wezen gelijk aan de stappen die nodig zijn om haar eigen bedrijfseigen informatie te beschermen, om het dupliceren, openbaar maken of gebruik van dergelijke Vertrouwelijke gegevens te voorkomen, anders dan (i) door of aan haar werknemers, agenten en onderaannemers die toegang moeten hebben tot dergelijke Vertrouwelijke gegevens om de verplichtingen van deze partij hieronder uit te voeren, die elk de Vertrouwelijke gegevens zullen behandelen zoals hierin worden verstrekt, en die onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen aan die partij die minstens zo streng zijn als die in dit document; of (ii) zoals vereist door een wet, regelgeving of bevel van een rechtbank met de juiste jurisdictie over de partijen en het onderwerp in deze Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat, indien wettelijk toegestaan, de ontvangende partij de openbaar makende partij voorziet van schriftelijke kennisgeving en het gebruik van commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat dergelijke openbaarmaking een vertrouwelijke behandeling krijgt. Vertrouwelijke informatie zal geen informatie bevatten die de ontvangende partij kan bewijzen: (A) was al in het publieke domein, of was al bekend bij of in het bezit van de ontvangende partij, op het moment van openbaarmaking van dergelijke informatie; (B) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij en zonder enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te schenden; of (C) wordt daarna terecht door de ontvangende partij verkregen uit een andere bron dan de onthullende partij zonder enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te schenden.

WAT BETEKENT: Zowel u als Gentleman komen overeen om de Vertrouwelijke gegevens van de ander alleen te gebruiken om de verplichtingen in deze Servicevoorwaarden na te komen. Vertrouwelijke gegevens moeten worden beschermd en gerespecteerd.

 1. Aansprakelijkheidsbeperking
 2. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Gentleman, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, waaronder, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken.
 3. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, zijn Gentleman of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst of speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met onze site, onze Services of deze Servicevoorwaarden (hoe dan ook ontstaan, inclusief nalatigheid). U stemt ermee in ons en, indien van toepassing, onze moedermaatschappijen, affiliates, Gentleman-partners, functionarissen, directeurs, agenten, werknemers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door verwijzing (inclusief de AUP), of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.
 4. Uw gebruik van de Services is geheel op eigen risico. De Services worden aangeboden op een ‘Het is’ en ‘zoals beschikbaar’ basis zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk.
 5. Gentleman garandeert niet dat de Services ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
 6. Gentleman garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Services accuraat of betrouwbaar zijn.
 7. Gentleman garandeert niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of andere materialen die u via de Services hebt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Services zullen worden gecorrigeerd.

Wat betekent: Wij zijn niet verantwoordelijk als u de wet overtreedt, deze overeenkomst schendt of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, vooral als u wordt vervolgd.

Service is ‘Het  is’ (‘als verstrekt’), kan dus fouten of onderbrekingen  hebben waarvoor we geen garanties kunnen bieden en onze aansprakelijkheid hierin beperktis.

 1. Ontheffing, afstand en volledige overeenkomst

Het onvermogen van Gentleman om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Indien een bepaling van de Servicevoorwaarden, inclusief alle algemene voorwaarden en andere documenten die het door middel van verwijzing bevat, door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling al zo goed mogelijk te volbrengen. De overige bepaling van de Servicevoorwaarden  zal volledig van kracht blijven. De Servicevoorwaarden, inclusief de documenten die het door middel van verwijzing bevat, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Gentleman en regelen uw gebruik van de Service en uw Account, en vervangt alle eerdere overeenkomsten  tussen u en Gentleman (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

 1. Intellectuele eigendom en klantinhoud
 2. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op de Materialen die u aan de Gentleman-service verstrekt. Alle materialen die u uploadt, blijven van u. U kunt uw “Gentleman-winkel” op elk gewenst moment verwijderen door uw Account te op te heffen.
 3. Door Materialen te uploaden, gaat u ermee akkoord: (a) andere internetgebruikers toe te staan de Materialen die u publiceert openbaar te bekijken ; (b) Gentleman toe te staan Materialen op te slaan,  In het geval van Materialen die u openbaar publiceert, geeft u uw Materialen weer en gebruikt u deze; en (c)  Dat Gentleman op elk moment alle Materialen  kan  beoordelen en verwijderen die aan haar Service zijn voorgelegd, hoewel Gentleman niet verplicht is dit te doen.
 4. U behoudt het eigendom van alle Materialen die u uploadt ; door uw gegevens openbaar te maken, gaat u er echter mee akkoord dat anderen de Materialen kunnen bekijken die u openbaar publiceert. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Materialen met toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. Gentleman heeft het niet-exclusieve recht en licentie om de namen, handelsmerken, servicemerken en logo’s van uw bedrijf ruiken om de Service te promoten.

 

 1. Betaling van de kosten
 2. U betaalt de Kosten die van toepassing zijn op uw abonnement op de Online Service en/of POS Services (“Abonnementskosten”) en eventuele andere toepasselijke vergoedingen, De Abonnementskosten, Transactiekosten en de Extra kosten worden samen de “Vergoedingen” genoemd.
 3. U moet een geldige creditcard bij ons in het systeem hebben staan om te betalen voor alle gemaakte en terugkerende Kosten. Gentleman brengt de toepasselijke Kosten in rekening voor elke geldige betaalmethode die u autoriseert (“Geautoriseerde betalingsmethode”), en Gentleman zal doorgaan met het in rekening brengen van de Geautoriseerde betalingsmethode voor toepasselijke Kosten tot de Services worden beëindigd en alle uitstaande vergoedingen volledig zijn betaald. Tenzij anders aangegeven, zijn alle Vergoedingen en andere kosten in EURO’s en zijn alle betalingen eveneens in EURO’s.
 4. Abonnementskosten worden vooraf betaald en zullen in intervallen van 30 dagen worden gefactureerd (elke dergelijke datum, een “Factureringsdatum”). Transactiekosten en Extra vergoedingen worden van tijd tot tijd in rekening gebracht door Gentleman. Op elke Factuurdatum worden kosten in rekening gebracht voor alle openstaande Vergoedingen die nog niet eerder in rekening zijn gebracht. De Kosten zullen verschijnen op een factuur, die via de verstrekte e-mail naar de Accounteigenaar wordt verzonden. Eveneens verschijnt er een factuur op de Accountpagina  Gebruikers hebben ongeveer twee weken om eventuele problemen op te lossen en af te handelen met de facturering van Abonnementskosten.
 5. Als we de betaling van de Kosten met de Geautoriseerde Betaalmethode niet kunnen verwerken, zullen we een tweede poging doen om de betaling met de Geautoriseerde Betaalmethode 3 dagen later te verwerken. Als de tweede poging niet succesvol is, zullen we een laatste poging doen 3 dagen na de tweede poging. Als onze laatste poging niet succesvol is, kunnen we de toegang tot uw Account opschorten en intrekken. Uw account zal worden gereactiveerd na uw betaling van openstaande Kosten, plus de Kosten die van toepassing zijn op uw volgende Factureringscyclus. Het is mogelijk dat u gedurende een periode van opschorting geen toegang heeft tot uw Account of uw winkel. Als de openstaande Vergoedingen 60 dagen na de datum van opschorting niet zijn betaald, behoudt Gentleman zich het recht voor om uw Account te beëindigen. Wanneer na de hiervoor aangeduide procedure niet tot betaling is overgegaan zal een procedure tot incasso worden opgestart waarvan de kosten volledig op uw account zullen worden verhaald.
 6. Alle vergoedingen berekend door Gentleman zijn exclusief het geldende 21% BTW tarief
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor alle toepasselijke Belastingen die voortvloeien uit of resultaat zijn van uw abonnement op of aankoop van de producten en diensten van Gentleman. Voor zover Gentleman deze belastingen in rekening brengt, worden ze berekend aan de hand van de belastingtarieven die van toepassing zijn op basis van het factuuradres dat u ons verstrekt. Dergelijke bedragen komen bovenop de Kosten voor dergelijke producten en diensten en worden gefactureerd aan uw Geautoriseerde Betaalmethode.
 8. We bieden geen terugbetalingen.

 

 1. Annulering en beëindiging
 2. U kunt uw account op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar gentleman-ondersteuning en vervolgens de specifieke instructies te volgen die u in het antwoord van Gentleman zijn aangegeven.
 3. Bij beëindiging van de Services door een van de partijen om welke reden dan ook:
 4. zal Gentleman niet langer u de Services leveren en heeft u geen toegang meer tot uw Account;
 5. tenzij anders is bepaald in de Servicevoorwaarden, hebt u geen recht op restitutie van eventuele Vergoedingen, pro rata of anderszins;
 6. enig openstaande bedrag dat aan Gentleman verschuldigd is voor uw gebruik van de Services tot en met de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging, wordt onmiddellijk volledig opeisbaar; en
 7. Als op de datum van beëindiging van de Service eventuele openstaande Vergoedingen door u verschuldigd, ontvangt u een factuur per e-mail. Zodra die factuur volledig is betaald, worden er geen kosten meer in rekening gebracht.
 8. We behouden ons het recht voor om de Gentleman-service, de Servicevoorwaarden en/of uw account om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen (tenzij dit wettelijk verplicht is). Beëindiging van de Servicevoorwaarden doet geen afbreuk aan eventuele rechten of verplichtingen die ontstonden voorafgaand aan de datum van beëindiging.
 9. Fraude: Zonder enige andere remedie te beperken, kan Gentleman uw Account opschorten of beëindigen als we vermoeden dat u (door veroordeling, schikking, verzekering of anderszins) bent betrokken bij frauduleuze activiteiten in verband met het gebruik van de Services.
 10. Wijzigingen in de Service en Prijzen
 11. Tarieven voor het gebruik van de Services kunnen worden gewijzigd na 30 dagen kennisgeving door Gentleman. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de Gentleman-site te plaatsen (Gentleman.com) of het administratiemenu van uw Gentleman account via een aankondiging.
 12. Gentleman behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen (tenzij dit wettelijk verplicht is).
 13. Gentleman is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

 

 1. Beta Services

Van tijd tot tijd kan Gentleman, naar eigen goeddunken, u uitnodigen om, op proefbasis, pre-release of beta-functies te gebruiken die in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn voor alle ondernemingen (“Beta Services”). Beta Services kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen, die Gentleman u zal verstrekken voorafgaand aan uw gebruik van de Beta Services. Dergelijke Beta Services en alle bijbehorende conversaties en materialen worden beschouwd als Vertrouwelijke informatie van Gentleman en zijn onderhevig aan de vertrouwelijkheidsbepalingen in deze overeenkomst. Zonder de algemene karakter  van het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u geen publieke verklaringen aflegt of anderszins uw deelname aan de Beta Services openbaar maakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gentleman. Gentleman geeft geen verklaringen of garanties dat de Beta Services zullen werken. Gentleman kan de Beta Services naar eigen goeddunken op elk gewenst moment beëindigen. Gentleman is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een Beta Service. De Beta Services werken mogelijk niet op dezelfde manier als een definitieve versie. Gentleman kan naar eigen goeddunken een definitieve of commerciële versie van een Beta Service wijzigen of niet vrijgeven.

 1. Feedback en beoordelingen

Gentleman verwelkomt alle ideeën en/of suggesties met betrekking tot verbeteringen of toevoegingen aan de Services. In geen geval zal enige openbaarmaking van enig  idee, suggestie of gerelateerd materiaal of een recensie van de Services, Services van Derden of een Derden leverancier (gezamenlijk, “Feedback”) aan Gentleman onderworpen zijn aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid of verwachting van compensatie. Door feedback in te dienen bij Gentleman (hetzij rechtstreeks ingediend bij Gentleman of gepost op een door Gentleman gehost forum of pagina), ziet u af van alle rechten op de Feedback en kan Gentleman de Feedback zo nodig implementeren en gebruiken, zoals door u verstrekt of zoals gewijzigd door Gentleman, zonder toestemming of licentie van u of van een derde partij te verkrijgen. Alle recensies van een Service van Derden of een Externe Leverancier die u bij Gentleman indient, moeten nauwkeurig zijn naar uw beste weten en mogen niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins zijn schadelijk zijn voor derden of aanstootgevend. Gentleman behoudt zich het recht voor (maar niet de plicht) om Feedback van Services van Derden of Externe Leveranciers te verwijderen of te bewerken, maar inspecteert de geposte Feedback niet regelmatig.

 1. DMCA-kennisgeving en Takedown-procedure

Gentleman ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom en vraagt Gentleman-merchants hetzelfde te doen. Het is ons beleid om te reageren op alle meldingen van vermeende auteursrechtinbreuken. Als iemand meent dat een van onze merchants zijn intellectuele eigendomsrechten schendt, kunnen ze via ons formulier een DMCA-kennisgeving sturen naar de aangewezen agent van Gentleman. Na ontvangst van een DMCA-kennisgeving kunnen we de toegang tot het materiaal waarvan wordt beweerd dat het een inbreuk op het auteursrecht is, verwijderen of uitschakelen. Na ontvangst van een kennisgeving van verwijdering kan de merchant antwoorden  met een verweer met behulp van ons formulier als zij bezwaar maken tegen de klacht. De oorspronkelijke klager heeft veertien werkdagen nadat we een verweer hebben ontvangen om een rechterlijk bevel te vragen dat de verkoper belet de inbreukmakende activiteit uit te voeren, anders herstellen we het materiaal. Zie onze DMCA Notice and Takedown Procedure voor meer informatie.

* Houd er rekening mee dat we alle kennisgevingen die we ontvangen plaatsen.

 1. Rechten van Derden

Met uitzondering van Gentleman en zijn gelieerde ondernemingen, Gentleman-gebruikers of eenieder die toegang tot Gentleman Services heeft in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, tenzij anders bepaald in deze Servicevoorwaarden, heeft geen enkel recht om enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden af te dwingen, ongeacht of een dergelijke persoon of entiteit is geïdentificeerd met naam, als een lid van een klasse of als het voldoen aan een bepaalde beschrijving. Om twijfel te voorkomen, heeft dit geen invloed op de rechten van een toegestane rechtverkrijgende of overnemer van deze Voorwaarden.

WAT BETEKENT

Alleen Gentleman, Gentleman-gebruikers en personen die toegang hebben tot Gentleman Services hebben rechten op grond van deze Servicevoorwaarden.

 1. Privacy- en gegevensbescherming

Gentleman is toegewijd om de privacy van uw persoonlijke informatie en de persoonlijke informatie van  uw klanten te beschermen. Door de Service te gebruiken, erkent en stemt u ermee in dat het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze persoonlijke informatie door Gentleman wordt geregeld door ons Privacybeleid.

Het gebruik door Gentleman en het verzamelen van persoonlijke informatie wordt geregeld door ons Privacybeleid. Bovendien, als u of uw klanten zich in Europa bevinden, wordt het gebruik van Gentleman en de verzameling van Europese persoonlijke informatie verder bepaald door ons Addendum voor Gegevensverwerking.

Gentleman Inc.
Nicolaas Beetsstraat 33
3771GB  Barneveld
Nederland

Updates

Door verder te surfen gaat u akkoord met onze cookies. meer informatie

HET IS GOED

Klik opPrivacybeleid of op Cookie-informatie. Beoordeel ons dataprotocol U ontvangt een waarschuwing voordat cookie-acceptatie van u wordt verlangt.

Sluiten